Điều khoản sử dụng là một phần quan trọng trong việc hoạt động của Tienich86. Điều khoản sử dụng giúp quy định các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng bất kỳ nội dung trên website.

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng phải chấp nhận các điều khoản sử dụng của website. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng dịch vụ của website.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tienich86 là chủ sở hữu của tất cả các nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến hình ảnh, video, âm thanh, văn bản và phần mềm. Người dùng không được phép sao chép, phân phối, tái bản, đăng tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Quyền riêng tư

Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của người dùng thông qua Chính sách quyền riêng tư của mình. Người dùng có thể yêu cầu xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình và có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình bởi Tienich86 hoặc bên thứ ba.

Thông tin trên trang web

Chúng tôi cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, tin tức và sự kiện. Tuy nhiên, Tienich86 không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

Trách nhiệm của người dùng

Người dùng phải sử dụng dịch vụ của Tienich86 theo đúng mục đích và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Người dùng phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bở trên trang web của Tienich86 bao gồm cả hoạt động của bản thân và các bên thứ ba sử dụng tài khoản của họ. Nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của trang web, Tienich86 có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng của trang web mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ của Tienich86 sau khi các thay đổi này được áp dụng được xem là sự đồng ý của người dùng với các thay đổi này.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của nó, bao gồm cả các lỗi kỹ thuật hoặc sự cố trong quá trình truy cập vào trang web. Tienich86 cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà được giới thiệu trên trang web.

Các điều khoản sử dụng của chung tôi giúp định rõ quyền và nghĩa vụ của người dùng khi sử dụng dịch vụ của trang web. Người dùng nên đọc và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web và đảm bảo tuân thủ các quy định được quy định.